Observationsfält på jordbruksmark


Örebro (18T)

Län:      Örebro 
Areal:      11.0 ha
Undersökningsperiod:      1982-1997
Vattenföringsmetod:      V-överfall, flottör och mekanisk pegelskrivare
Dominerande jordart på jordbruksmarken:      mulljord
Produktionsområde enligt SCB's indelning:      Svealands slättbygder
Nederbörd, årsmedelvärde 1961-90 (SMHI):       629 mm

Institutionen för mark och miljö  Datavärdskap Jordbruksmark  Kontakt: Datavard@slu.se  Informationsansvarig: Katarina Kyllmar