Observationsfält på jordbruksmark


Södermanland (1D)

Län:      Södermanlands 
Areal:       6.6 ha
Undersökningsperiod:      1973-
Vattenföringsmetod:      V-överfall, deplacementkropp, lastcell och datalogger
Dominerande jordart på jordbruksmarken:      mellanlera
Jordbrukets produktionsinriktning:      mjölkproduktion, ekologisk
Produktionsområde enligt SCB's indelning:      Svealands slättbygder
Nederbörd, årsmedelvärde 1961-90 (SMHI):       567 mm

Institutionen för mark och miljö  Datavärdskap Jordbruksmark  Kontakt: Datavard@slu.se  Informationsansvarig: Katarina Kyllmar