Observationsfält på jordbruksmark


Skåne (2M)

Län:      Skåne 
Areal:      33.8 ha
Undersökningsperiod:      1973-
Vattenföringsmetod:      V-överfall, deplacementkropp, lastcell och datalogger
Dominerande jordart på jordbruksmarken:      lättlera
Jordbrukets produktionsinriktning:      växtodling
Produktionsområde enligt SCB's indelning:      Götalands södra slättbygder
Nederbörd, årsmedelvärde 1961-90 (SMHI):       662 mm

Institutionen för mark och miljö  Datavärdskap Jordbruksmark  Kontakt: Datavard@slu.se  Informationsansvarig: Katarina Kyllmar