Observationsfält på jordbruksmark


Västra Götaland (4O)

Län:      Västra Götalands 
Areal:      19.3 ha
Undersökningsperiod:      1975-
Vattenföringsmetod:      V-överfall, deplacementkropp, lastcell och datalogger
Dominerande jordart på jordbruksmarken:      mellanlera
Jordbrukets produktionsinriktning:      köttdjur
Produktionsområde enligt SCB's indelning:      Götalands norra slättbygder
Nederbörd, årsmedelvärde 1961-90 (SMHI):       558 mm

Institutionen för mark och miljö  Datavärdskap Jordbruksmark  Kontakt: Datavard@slu.se  Informationsansvarig: Katarina Kyllmar