Observationsfält på jordbruksmark


Uppland (8C)

Län:      Uppsala 
Areal:      14.0 ha
Undersökningsperiod:      1975-1997
Vattenföringsmetod:      V-överfall, flottör och mekanisk pegelskrivare
Dominerande jordart på jordbruksmarken:      mellanlera
Produktionsområde enligt SCB's indelning:      Svealands slättbygder
Nederbörd, årsmedelvärde 1961-90 (SMHI):       551 mm

Institutionen för mark och miljö  Datavärdskap Jordbruksmark  Kontakt: Datavard@slu.se  Informationsansvarig: Katarina Kyllmar