Typområde på jordbruksmark

Östergötland (E21)


Län:      Östergötlands 
Areal:      16.3 km 2
Undersökningsperiod:      1988-
Undersökningsperiod växtskyddsmedel:      2002-
Vattenföringsmetod:      Triangulärt överfall med mekanisk skrivande pegel
Genomförda undersökningar utöver de obligatoriska:      Markkarakterisering
Dominerande jordart på jordbruksmarken:      lättlera
Åkermark:      89 %
Betesmark:      1 %
Djurtäthet:      0.2 djurenheter/ha åkermark
Produktionsområde enligt SCB's indelning:      Götalands norra slättbygder
Antal personer anslutna till enskilda avlopp:       9 personer/km 2
Temperatur, årsmedelvärde 1961-90 (SMHI):      6.0  o C
Nederbörd, årsmedelvärde 1961-90 (SMHI):       477 mm

Institutionen för mark och miljö  Datavärdskap Jordbruksmark  Kontakt: Datavard@slu.se  Informationsansvarig: Katarina Kyllmar