Typområde på jordbruksmark

Skåne (M42)


Län:      Skåne 
Areal:       8.2 km 2
Undersökningsperiod:      1992-
Undersökningsperiod växtskyddsmedel:      2002-
Vattenföringsmetod:      Triangulärt överfall i kulverttrumma. Velocitetsmätare och datalogger.
Dominerande jordart på jordbruksmarken:      lättlera
Åkermark:      93 %
Betesmark:      0 %
Djurtäthet:      0.1 djurenheter/ha åkermark
Produktionsområde enligt SCB's indelning:      Götalands södra slättbygder
Antal personer anslutna till enskilda avlopp:       10 personer/km 2
Temperatur, årsmedelvärde 1961-90 (SMHI):      7.5  o C
Nederbörd, årsmedelvärde 1961-90 (SMHI):       662 mm

Institutionen för mark och miljö  Datavärdskap Jordbruksmark  Kontakt: Datavard@slu.se  Informationsansvarig: Katarina Kyllmar