Typområde på jordbruksmark

Halland (N34)


Län:      Hallands 
Areal:      13.9 km 2
Undersökningsperiod:      1996-
Undersökningsperiod växtskyddsmedel:      2002-
Vattenföringsmetod:      Bestämmande sektion med avbördningskurva. Deplacementkropp, lastcell och datalogger
Genomförda undersökningar utöver de obligatoriska:      Markkarakterisering
Dominerande jordart på jordbruksmarken:      lättlera
Åkermark:      85 %
Betesmark:      2 %
Djurtäthet:      0.4 djurenheter/ha åkermark
Produktionsområde enligt SCB's indelning:      Götalands södra slättbygder
Antal personer anslutna till enskilda avlopp:       19 personer/km 2
Temperatur, årsmedelvärde 1961-90 (SMHI):      7.3  o C
Nederbörd, årsmedelvärde 1961-90 (SMHI):       753 mm

Institutionen för mark och miljö  Datavärdskap Jordbruksmark  Kontakt: Datavard@slu.se  Informationsansvarig: Katarina Kyllmar