Typområde på jordbruksmark

Västra Götaland (O18)


Län:      Västra Götalands 
Areal:       7.7 km 2
Undersökningsperiod:      1988-
Undersökningsperiod växtskyddsmedel:      2002-
Vattenföringsmetod:      Triangulärt överfall med mekanisk skrivande pegel
Dominerande jordart på jordbruksmarken:      mellanlera
Åkermark:      92 %
Betesmark:      0 %
Djurtäthet:      0.1 djurenheter/ha åkermark
Produktionsområde enligt SCB's indelning:      Götalands norra slättbygder
Antal personer anslutna till enskilda avlopp:       8 personer/km 2
Temperatur, årsmedelvärde 1961-90 (SMHI):      6.2  o C
Nederbörd, årsmedelvärde 1961-90 (SMHI):       551 mm

Institutionen för mark och miljö  Datavärdskap Jordbruksmark  Kontakt: Datavard@slu.se  Informationsansvarig: Katarina Kyllmar