Åar inom jordbruksmarksprogrammet

Skivarpsån


Län:      Skåne 
Areal:      102.0 km 2
Undersökningsperiod:      2002-
Vattenföringsmetod:      SMHI station 2129
Dominerande jordart på jordbruksmarken:      lättlera
Åkermark:      89 %
Produktionsområde enligt SCB's indelning:      Götalands södra slättbygder
Temperatur, årsmedelvärde 1961-90 (SMHI):      7.2  o C
Nederbörd, årsmedelvärde 1961-90 (SMHI):       662 mm

Institutionen för mark och miljö  Datavärdskap Jordbruksmark  Kontakt: Datavard@slu.se  Informationsansvarig: Katarina Kyllmar