Åar inom jordbruksmarksprogrammet

Vege å


Län:      Skåne 
Areal:      488.0 km 2
Undersökningsperiod:      2002-
Vattenföringsmetod:      SMHI station 2196
Dominerande jordart på jordbruksmarken:      sand till ler
Åkermark:      64 %
Produktionsområde enligt SCB's indelning:      Götalands södra slättbygder
Temperatur, årsmedelvärde 1961-90 (SMHI):      7.7  o C
Nederbörd, årsmedelvärde 1961-90 (SMHI):       687 mm

Institutionen för mark och miljö  Datavärdskap Jordbruksmark  Kontakt: Datavard@slu.se  Informationsansvarig: Katarina Kyllmar